ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน้าแรก เกี่ยวกับ มธ. ทำบุญวันเกิดกับ มธ. บัตรเครดิต ข้อคิดข้อเขียน ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ลิงค์
   
   
   
   
   
   
        "เกี่ยวกับธรรมศาสตร์"
ข่าวจากศิษย์เก่าสัมพันธ์
เพลงมหาวิทยาลัย
ของที่ระลึก
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 1) (Thammasat Leadership Program) TLP.
 

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการดำเนินการในทุกวิถี  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้  ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน อย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศบนฐานของความรวดเร็ว โดยมีปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความสำเร็จขององค์กร  ฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่สำคัญที่จะเตรียมความพร้อม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน ที่สามารถสร้างคุณค่าและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้  
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และได้เล็งเห็นว่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง  ได้ผลิตทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวนมากออกไปพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าหลากหลายสาขาวิชาที่ออกไปรับใช้สังคมในระดับผู้บริหารองค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์  ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย  เพื่อความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงและความ สำเร็จขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างนักบริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์  ความ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค์
1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. 
เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น และทิศทางใหม่สำหรับนักบริหารในยุคปัจจุบัน
3. 
เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในหลักสูตร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือให้กว้างไกลต่อไป
4. 
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Net work) ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. 
เพื่อฟื้นฟูความรู้ ความสัมพันธ์ และการสืบทอดอุดมการณ์ เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร
 จำนวน 80 ชั่วโมง  ประกอบด้วย
 -
การบรรยายภาคทฤษฎี การเสวนา รายงาน    
 -
การศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำภายในประเทศ  และต่างประเทศ 
(
สำหรับการดูงานต่างประเทศ  ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน) 
โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบ ด้วยเนื้อหาสาระด้านเศรษฐกิจ-การเงิน การเมือง-กฎหมาย การบริหารจัดการ ธรรมะและสังคม ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่อง ดังนี้
 -Global & Regional Transformation
 -IT Transformation
 -Social & Environment Transformation
(ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.alumni.tu.ac.th )
 

Download ใบสมัครและเอกสาร              

Ø ใบสมัคร                          - Download -  

Ø หนังสือรับรองผู้สมัคร        - Download -

Ø หลักสูตร                          - Download -

Ø กำหนดการอบรม              - Download -

Ø แผ่นพับ                            - Download –

Ø ค่าธรรมเนียมการอบรม      - Download -

 

  

ติดต่อและส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (มธ. ท่าพระจันทร์)
อาคารเอนกประสงค์ 1
  ชั้น 2

วัน เวลา และสถานที่
 
ภาคบรรยาย  วันที่ 26 พค. 2555 วันที่ 1 กย. 2555
 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10400
การศึกษาดูงาน
  ภายในประเทศ  วันที่  23-24  มิย. 2555
  ต่างประเทศ       วันที่  10-14  สค. 2555

เงื่อนไขการผ่านการอบรม
  ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร  จึงจะได้รับประกาศนียบัตรของหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
   ผู้สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรต้องเป็นศิษย์เก่า หรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
ต้องเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน
  อายุ 35 ปีขึ้นไป โดยมีผู้รับรองการสมัคร หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร  

จำนวนรับ
  รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน

การรับสมัคร
      เปิดรับสมัครวันที่  9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลการพิจารณารับสมัครเข้าโครงการฯ วันที่ 16 พฤษภาคม
  2555

วิธีการสมัคร
 ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจะต้องมีผู้รับรองการสมัครเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตร  โดยให้ส่งใบสมัครและประวัติการทำงานพร้อมด้วยหนังสือรับรองจากผู้รับรองการสมัครไปที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. เลขที่ 2           
ถนนพระจันทร์
 เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200

การพิจารณาคัดเลือก
  เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและถือเป็นที่สุดในการพิจารณา
 อนึ่ง  ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้  สามารถใช้ข้อมูลการสมัครในครั้งนี้ไปพิจารณาครั้งต่อไปได้

ค่าใช้จ่าย
  ประกอบด้วยค่าเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาภายในประเทศ ค่าอาหาร ของว่าง เครื่องดื่มและของที่ระลึก  ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 55,000 บาท
 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ  โดยประมาณ 60,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
 ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูน ฟื้นความรู้ และมีวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารจัดการและอื่นฯ เพิ่ม
2.
 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์  แนวคิด และมุมมองใหม่ ๆ จากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิ
3.
 ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหลาย ๆ มุมซึ่งกันและกัน
4.
 ผู้เข้าอบรมได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์  เพื่อความร่วมมือในอนาคต  

ที่ปรึกษาหลักสูตร
ศ. เกริกเกียรติ
  พิพัฒน์เสรีธรรม       ศ. นรนิติ  เศรษฐบุตร                     ศ. ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์
ศ. ดร. สมคิด
  เลิศไพฑูรย์              ศ. ดร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล       รศ. ดร. กุลภัทรา  สิโรดม
รศ. ดร. ศิริพร
  วัชชวัลคุ                  รศ. ดร. เดชา  สังขวรรณ                รศ.ดร. ชัชวดี  ศรลัมพ์              
รศ. พรทิพย์
  สัมปัตตะวนิช              ผศ. จิราภา  วรเสียงสุข

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
 ศ. ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์                        ประธานอำนวยการหลักสูตร
 รศ. ดร. นริศ  ชัยสูตร                               ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 คุณธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์                      รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ดร. กุลยา  ตันติเตมิท                               กรรมการ
 คุณชัยยันต์  เจริญโชคทวี                          กรรมการ
 คุณมนตรี  ฐิรโฆไท                                  ผู้อำนวยการหลักสูตร
 นางสาวฐิติมน  เลิศศิริสาคร                        เลขานุการหลักสูตร

วิทยากร หลักสูตรได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
  เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ จากสถานการณ์และประสบการณ์จริง

รายนามวิทยากร (บางท่าน)
  
พระไพศาล  วิสาโล
คุณเฉลียว
  วิทูรปกรณ์                   คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ                  รศ.ดร.ชัชวดี  ศรลัมพ์ 
ดร. ณรงค์ชัย
  อัครเศรณี                ศ. นรนิติ  เศรษฐบุตร                    ดร.ทนง  พิทยะ  
รศ. ปกรณ์
  เสริมสุข                      มรว. พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์            ศ. ดร. พรายพล  คุ้มทรัพย์
ดร. ไพรินทร์
  ชูโชติถาวร               รศ. ดร. พิภพ  อุดร                       คุณมนตรี  ศรไพศาล 
คุณรัตนา
  เพ็ชรวิจิตร                     รศ.วิทยา  ด่านธำรงกุล                   ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี 
ศ. ดร. สมคิด
  เลิศไพฑูรย์             ศ. ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์              ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล 
รศ. ดร. เสรี
  วงษ์มณฑา                                    ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณมนตรี ฐิรโฆไท
  08-1630-3808
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
Email address : jmt88888@gmail.com


คุณฐิติมน
  เลิศศิริสาคร 0-2613-2044
ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาคารเอนกประสงค์
 1 ชั้น 2 (ตรงข้ามสำนักทะเบียนและประมวลผล) 
2
  ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200   โทรศัพท์ 0-2613-3777 โทรสาร 0-2613-2043
Email address : tualumnioff@gmail.com

 

Post : 10 เม.ย. 2555 
 
 
ความประทับใจ กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" เมื่อ 28 กพ. 2558 @ประจวบคีรีขันธ์  ( 5 มี.ค. 2558)
ขอเรียนเชิญลูกแม่โดมร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 6  ( 4 ก.พ. 2558)
วีดีโอ งานพิธี ๘๐ ปี มุทิตา บูชาครู  ( 16 ธ.ค. 2557)
เชิญร่วมแสดงความกตเวทิตา ผู้ประศาสน์วิชาแก่เราชาว มธ. 10 ธันวาคม 2557  ( 20 พ.ย. 2557)
หนังสือบันทึกทรงคุณค่าที่ควรมีไว้ ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี  ( 13 พ.ย. 2557)
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าชาว เหลือง-แดง เยือนถิ่นรังสิต  ( 2 พ.ย. 2557)
ทัวร์ ท่องเที่ยวแพร่ “ตามรอยเสรีไทย อุดมการณ์ที่ไม่มีวันตาย”  ( 8 ต.ค. 2557)
ใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิต กสิกร สมทบทุนพัฒนา มธ.  ( 1 ต.ค. 2557)
พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์  ( 1 ต.ค. 2557)
ปฏิบัติธรรมโดยพิจารณาอิริยาบถ 4 ชมรมฝึกรู้ทันจิต  ( 23 ก.ย. 2557)
 
ดูทั้งหมด

ห้องสนทนา : สารพันเรื่องคุย, บอกข่าวเล่าเรื่อง, อยู่กับธรรม
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ : ข่าวจากศิษย์เก่าสัมพันธ์, เพลงมหาวิทยาลัย, ของที่ระลึก
ทำบุญวันเกิดกับ มธ : ความเป็นมา, วิธีการบริจาค, ดูยอดบริจาคสูงสุด, ดูยอดบริจาคกองทุน, ดูการบริจาคของตนเอง,
  บริจาคเงินออนไลน์, กิจกรรม
บัตรเครดิต มธ. : ความเป็นมา, วิธีการสมัคร, เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต, ใบสมัครบัตรเครดิต
ข้อคิดข้อเขียน : Everyday English, มุมบัญชี, ข่าวธุรกิจ, โลกกับธรรม พุทธวัจน์, ธรรมะดีดี, ลำเนากลอน
สนง. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ : ความเป็นมา, ผู้บริหาร, คณะกรรมการ, ติดต่อ สำนักงานฯ
สมาชิกสัมพันธ์ : สมัครสมาชิก, ลืมรหัสผ่าน, ดูข้อมูลตนเอง, คุยกับ บก. เว็บ
Links : ข่าวสาร, หน่วยงาน มธ., หน่วยงานราชการ, ธรรมะ



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 02-613-3777, 02-613-4000 โทรสาร 02-613-2043   อีเมล์ : TUalumniOff@gmail.com
Thammasat University Alumni Relations Office 2 Prachan Rd. Bangkok 10200 Tel. 02-613-3777, 02-613-4000 Fax. 02-613-2043 
E-mail : TUalumniOff@gmail.com